3bline Europe Kft.

Játsszon a 3B Line EUROPE Kft. által meghirdetett Facebook nyereményjátékban és nyerjen egy EPDM számos gumilap ugróiskolát az Ön által kiválasztott intézmény számára!

 

„Őszi nyereményjáték intézmények számára” – nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjátékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A nyereményjáték szervezője

a 3B Line Europe Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b., adószám: 23883590-2-42), továbbiakban: „Szervező”.

 1. A nyeremény

A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között: egy szett EPDM számos ugróiskola, amelynek színe vörös, és 8 db 50*50 cm lapból áll, melyet a nyertes Játékos által kommentben megnevezett intézménynek postázunk. A nyeremény semmilyen esetben nem váltható át pénzre.

 1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022.09.30. napján (péntek) indul, és 2022.10.26-én (szerda) 23:59 óráig tart. A nyeremény sorsolására 2022. október 27. napján, a Nyereményjáték lezárását követően, számítógép segítségével kerül sor.

 

 1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adószámmal rendelkezik, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Jelen játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a játékban csak 18. életévét betöltött személy vehet részt. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Szervezővel, egyéb, munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak és e-mail címe biztonságos. A szervező nem fogadja el az adatbiztonságát veszélyeztető címeket, mint például a közösségi médiák által automatikusan generált címeket, vagy az olyan kiterjesztésű címeket, ahol az információ biztonságának feltételei nem megfelelőek.

 1. Jelentkezés a Nyereményjátékra, a Nyereményjáték menete

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.  A weblapcímen elérhető közösségi oldalon (Facebook) regisztrált felhasználó játékos a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ 3blinehu) a Nyereményjáték bejegyzésnél megtalálja a nyereményjáték felhívását.

A játékban való részvétel feltétele:

 • a Nyereményjátékra felhívó bejegyzés kedvelése
 • a Játékos a nyereményjáték poszt alatt kommentben megírja, hogy mely  maximum 1 db, Magyarország területén működő köznevelési rendszeri intézménynek (óvoda, iskola) vagy bölcsődének kívánja a nyereményt adni (ha több intézményt, kommentet ír a játékos, akkor az első intézményt, vagy az első kommentben megadott intézményt veszi a Szervező  hivatalosnak).

A kommentben megnevezhető intézmények a 2011. évi CXC. törvény (Köznev. tv.) 7 . §-ban felsoroltakban szereplőnek vagy bölcsődének kell lennie, címmel és névvel kell szerepelnie, hogy pontosan beazonosítható legyen, pl: Mintaváros utca házszám, Minta Mihály Általános Iskola.

Egy Játékos csak egy Facebook profillal legfeljebb egyszer vehet részt az adott Játékban. Ha valaki mégis több Facebook profil felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Azon Játékosok, akik a Nyereményjátékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson. A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. A Szervező a Nyereményjátékban összesen 1 darab nyertest, és 1 db pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a kommentben megnevezett intézmény nem a kiírásnak megfelelő, vagy az nem kívánja elfogadni a felajánlást.

 1. Nyertesek értesítése

A Szervező a nyeremény nyerteseinek nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzé teszi a sorsolástól számított 1 munkanapon belül (2022.10.28 17:00 óráig), valamint Szervező a hozzászólásban felkéri a nyertest, hogy privát üzenetben vagy emailen vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges az intézmény teljes neve, az intézmény kapcsolattartójának neve, e-mail címe, telefonszáma megadása a Szervező részére email üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg! Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem reagál 2022.11.03 16:00 óráig úgy nyereményétől elesik, és az a pótnyerteshez kerül.

 1. Nyeremény célba juttatása

A Nyereményt a Szervező postán, vagy futárszolgálattal küldi ki melynek díja a Szervezőt terheli. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény postára adásra kerüljön 2022. 11. 10-ig. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény postázásának lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. Adatkezelés

Személyes adatok kezelése

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelője a 3B Line Europe Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

A Szervező weboldalán megtalálható a teljes körű Adatvédelmi tájékoztató.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 3B Line Europe Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.); vagy a következő e-mail címen: info@3bline.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen játékszabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek, (pl. a nyeremény célbajuttatása miatt a futárcégnek), a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül,

Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték során a játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli.

Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultát követő 90 napig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adatfile-okat haladéktalanul megsemmisíti.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán a Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.

Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célra nem használja fel.

 

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjáték nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, és a jelen játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó.

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: 3B Line Europe Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.

E-mail: info@3bline.hu Web: www.3bline.hu

Telefon: +36 70 932 4681

Adószám: 23883590-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-982710

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselők: Kovács István, Dr. Vigh-Miklósdi Ramóna Zsófia

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

Tárhelyszolgáltató:

Név: Websupport Magyarország Kft.

Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail cím: info@ezit.hu

Telefonszám: +36 1 700 40 30

 1. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Játékban történő részvétel során a Játékos adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Időtartam
A Játékban résztvevő játékos Facebook névazonosítója A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása a játék időtartama és azt követő 90 nap
A Játékban résztvevő játékos Facebook névazonosítója Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A 3B Line Europe Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása a játék időtartama és azt követő 90 nap
A nyertes, pótnyertes neve és email címe

 

Átláthatóság biztosítása A 3B Line Europe Kft. a jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.  

a sorsolást követő 90 napig a  Facebook oldalán

 

A nyertes által kommentben megadott intézmény emailcíme, címe A nyeremény célba juttatása, kapcsolódó adminisztráció teljesítése Az érintett hozzájárulása a játék időtartama és azt követő 90 nap
A nyertes által kommentben megadott intézmény emailcíme, címe A nyeremény célba juttatása Az érintett hozzájárulása Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat elérhető a Szervező weboldalán és a Facebook bejegyzésben megtalálható linken. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@3bline.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Faceboook profil azonosítóját és a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 30.

A weboldal használatához el kell fogadnod, hogy cookie-kat helyezünk el a számítógépeden. Részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás